2020 IFMA網上虛擬錦標賽 – Wai Kru

104059197_1377097052499621_6270530607955547804_o
2020 IFMA網上虛擬錦標賽 – Wai Kru
尋日講左比賽分左4個項目,先同大家講下Wai Kru。比賽限時3分鐘,超時會被扣分。青少年、成人組及壯年組都設有指定動作。**詳細資料請參閱附圖

比賽組別有8個,無論你幾多歲都預埋你玩!
1. 青少年10歲或以下
2. 青少年12歲或以下
3. 青少年14歲或以下
4. 青少年18歲或以下
5. 女子成人組 (18-40歲)
6. 男子成人組 (18-40歲)
7. 女子壯年組 (40歲+)
8. 男子壯年組 (40歲+)

104476215_1377897349086258_5153966737149668690_o 103120238_1377897292419597_7060564014274339373_o 104659498_1377897239086269_1121969749812919368_o 104152782_1377897172419609_8354157409674517282_o 102688959_1377897065752953_7700961545453518867_o 103967497_1377896932419633_3430449624001733958_o