2020 IFMA網上虛擬錦標賽 – Shadow Box

103335483_1377097149166278_7015757170995108790_o

2020 IFMA網上虛擬錦標賽 – Shadow Box
第2個項目Shadow Box。打影喎,你地無理由唔識啦! 比賽分3個回合進行,各級組別o既比賽時間都唔同架。**詳細資料請參閱附圖

各級組別比賽時間:
青少年10-13歲 – 3回合 x 30秒
青少年14-15歲 – 3回合 x 45秒
青少年16-18歲 – 3回合 x 1分鐘
成人組 (18-40歲) – 第1回合 x 2分鐘 / 第2、3回合 x 1分鐘
壯年組 (40歲+) – 3回合 x 1分鐘

104400958_1377931929082800_1721326757870931439_o 103638328_1377931882416138_5547308026088850467_o 104328764_1377931819082811_6737792171198621308_o